E-patholgie

Op zoek naar een kinesitherapeut voor een E-patholgie? Contacteer Jeroen@ 052/51.72.27 of via contactpagina

Voorbeeld Parkinson

Parkinson is een gecompliceerde hersenaandoening, waarbij er cellen in de hersenen beschadigen en afsterven. Door het afsterven of beschadigen van de hersenen heeft u moeite met de aansturing van uw spieren. Dit heeft als gevolg dat u problemen kunt ervaren bij het dagelijks functioneren, zoals lopen, traplopen of omdraaien in bed.

Symptomen

Parkinson uit zich voornamelijk in bevende en trillende armen en benen. Deze lichaamsdelen kunnen zelfs gaan trillen in rust. Een ander symptoom is moeite hebben met praten. Tevens kunt u last hebben van stijve armen en benen.

Oorzaken van parkinson

De oorzaak van parkinson is nog onbekend. Wel is duidelijk dat parkinson ontstaat door het afsterven van zenuwcellen in de hersenen. Wanneer 70% van deze cellen afsterft verschijnen parkinsonsymptomen. Het is helaas nog niet bekend waarom deze zenuwcellen afsterven. Wel zijn er  verschillende theorieën voor de oorzaak van parkinson. Uit onderzoek is gebleken dat een aantal factoren een rol kunnen spelen in het ontstaan van de ziekte, zoals virussen, bacterien, giftige stoffen of zware metalen.

Wat kunt u zelf doen om de klachten te verminderen/verhelpen

Wanneer u lijdt aan parkinson is het belangrijk om in beweging te blijven. Probeer minstens vijf dagen in de week een half uur te bewegen. Hiermee onderhoudt u uw conditie en kracht. Ook is het belangrijk dat u dubbele taken vermijd. Probeer uw aandacht op een activiteit te houden, hiermee vermindert u de kans op een val.

Wat kan kinesitherapie voor u betekenen?

De kinesitherapeut kan u helpen om vrijer, makkelijker en zeker te bewegen. Dit wordt gedaan door middel van oefentherapie dat gericht is op het onderhouden of opbouwen van uw conditie.  Tevens kan de kinesitherapeut ook aandacht besteden aan het verrichten van dagelijkse activiteiten, zoals opstaan uit bed. Door deze oefeningen kunt u op lange termijn zonder kinesitherapie actief blijven. Het doel van de behandelingen is immers het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid.

Lijst van zware aandoeningen – E-lijst
1. Uitgebreide perifere verlamming : monoplegie, syndroom van Guillain Barré;
2. Evolutieve aandoeningen van het centrale zenuwstelsel met een uitgebreid motorisch
gebrek zoals bijvoorbeeld de multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en de amyotrofische
laterale sclerose…;
3. Uitgebreide motorische sequellen van encefale of medullaire oorsprong (bijvoorbeeld:
hersenverlamming « Cerebral Palsy », hemiplegie, spina bifida, cerebellair syndroom,…);
4. Sequellen van zware brandwonden ter hoogte van de ledematen en/of de hals tijdens de
evolutieve fase;
5. a) Agenesie van een lidmaat voor een rechthebben de jonger dan 18 jaar;
b) Globaal functioneel verlies van een lidmaat door amputatie, tijdens de aanpassingsperiode;
c) Globaal posttraumatische functioneel verlies van een lidmaat, tijdens de evolutieve periode;
6. Spits- en klompvoet, bij een kind jonger dan 2 jaar;
7. Ernstige gewrichtsdysfunctie ten gevolge van:
a) hemofilie; b) erfelijke bindweefselaandoeningen (osteogenesis imperfecta van het type III
en IV, Ehlers-Danlos-syndroom, chondrodysplasieën, Marfan-syndroom); c) evolutieve
scoliose met een kromming van minstens 15° (of hoek van Cobb) bij rechthebbenden onder
de 18 jaar; d) arthrogrypose;
8. Chronische auto-immune inflammatoire polyarthritis : 1. Reumatoïde artritis 2.
Spondyloartropathie 3. Juveniele chronische artritis 4. Systemische lupus 5. Sclerodermie 6.
Primair syndroom van Sjögren volgens de definities aanvaard door de Koninklijke Belgische
Vereniging voor Reumatologie;
9. Myopathieën : de progressieve erfelijke musculaire dystrofieën, de myotonia congenita van
Thomsen en de auto-immune polymyositis;
10. a) Mucoviscidose of geobjectiveerde primaire bronchiale ciliaire dyskinesie;
b) Geobjectiveerde hyperproductieve bronchiëctasieën;
c) Irreversibele chronische obstructieve of restrictieve longaandoeningen met maximum
expiratoire secondecapaciteit waarden van minder dan of gelijk aan 60 %, opgemeten in een
tussenperiode van minstens één maand; bij een kind jonger dan 7 jaar kan de irreversibele
ademhalingsinsufficiëntie worden vastgesteld op basis van een gemotiveerd verslag van de
behandelende specialist;
d) Recidiverende pulmonaire infecties bij bewezen ernstige immunodepressie;
e) Broncho-pulmonaire dysplasie met zuurstofafhankelijkheid gedurende meer dan 28 dagen.
De met redenen omklede aanvraag van de behandelende kinderarts moet met name het verslag
over de opneming in een dienst N omvatten;
11. Lymfoedeem:
a) bij een eenzijdige aantasting ter hoogte van een lidmaat (bovenste of onderste) door een
postradiotherapeutisch of postchirurgisch lymfoedeem dat beantwoordt aan de volgende
criteria:
•ofwel moet een perimetrie die is uitgevoerd op het hele lidmaat, of een volumetrisch
onderzoek van de hand of de voet een verschil van +10% aantonen ten opzichte van het
contralaterale lidmaat. Die metingen moeten worden uitgevoerd volgens de protocollen die
zijn vastgelegd door het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, op
voorstel van het College van geneesheren-directeurs
•ofwel moet een lymfoscintigrafisch onderzoek in drie stappen de ernst van de diagnose
bevestigen als aan een belangrijk criterium is voldaan volgens de lymfoscintigrafische
classificatie van de oedemen van de ledematen met het oog op de kinesitherapeutische
tenlasteneming ervan. Die classificatie wordt vastgelegd door het Comité van de Verzekering
voor Geneeskundige Verzorging, op voorstel van het College van geneesheren-directeurs;
b) voor alle andere soorten van lymfoedeem moet een lymfoscintigrafisch onderzoek in 3
stappen de diagnose bevestigen als aan een belangrijk criterium is voldaan volgens de
lymfoscintigrafische classificatie van de oedemen met het oog op de kinesitherapeutische
tenlasteneming ervan. Nochtans indien het een cervico-faciaal oedeem betreft, of
rechthebbenden jonger dan 14 jaar waarvoor het uitvoeren van een lymfoscintigrafisch
onderzoek in drie stappen niet aangewezen is, of in geval van gemotiveerde fysieke
onmogelijkheid om een lymfoscintigrafisch onderzoek in drie stappen uit te voeren, is een
lymfoscintigrafisch onderzoek niet vereist. Toch moet een gemotiveerd verslag dat de
diagnose en de verzorgingsnood rechtvaardigt, door de geneesheer-specialist aan de
adviserend-geneesheer worden bezorgd. Deze zal, indien hij dat nuttig acht, dat dossier voor
advies te bezorgen aan het College van geneesheren-directeurs;
12. Structurele anomalie van het locomotorisch stelsel, dat ernstige functionele stoornissen
veroorzaakt, ten gevolge van een zeldzame aandoening, met andere woorden een aandoening
waarvan de prevalentie kleiner is dan 5 op 10.000 inwoners. Deze aandoening is ofwel van
inflammatoire of metabole aard ofwel is zij het gevolg van een groei- of ontwikkelingsstoornis.
Nota:
De medische verantwoording van de E-aanvraag wordt opgemaakt door de geneesheer-specialist in het kader van zijn special istische discipline of door de huisarts in samenspraak met deze laatste. In dit laatste geval dient een diagnostisch verslag van bedoelde geneesheer-specialist bij de medische vera
ntwoording door de huisarts gevoegd telkens wanneer het een eerste aanvraag betreft.
De aanvraag bevat
1. een diagnose conform één van de situaties van de E-lijst;
2. een functioneel bilan;
3. de toe te passen kinesitherapeutische technieken;
4. het hiermee beoogde functionele doel.
 Wanneer de situatie van de rechthebbende een verlenging van het akkoord vereist, moet die
situatie opnieuw worden aangetoond door middel van een gedetailleerde medische
verantwoording van de behandelend algemeen geneeskundige of specialist, waarin de
voormelde elementen zijn opgenomen die noodzakelijk zijn voor het geven van een akkoord,
behalve de bevestiging van de diagnose door de geneesheer-specialist. Deze moet niet worden
hernieuwd. Voor lymfoedeem dient te worden aangetoond dat de klinische vermindering van
het oedeem slechts door kinesitherapeutische of fysiotherapeutisch verstrekkingen behouden
blijft. Er is geen nieuw lymfoscintigrafisch onderzoek vereist.